round frame big frame ladies sunglasses 087 for men on the best replica site.who sells the best yocan stix plus mga vaporiser ng panulat creators contain unusual vision and moreover affluent mind.
Perlorodka říční | Historie

Historie

Poslední oficiálně zdokumentovaný výlov perlorodek na Otavě v Horažďovicích v roce 1944. Zdroj fotoarchiv Městského Muzea Horažďovice

Velké změny v nedávné minulosti

Perlorodka říční se historicky vyskytovala na velkém počtu lokalit často v desetitisícových až statisícových koloniích. Těžiště jejího výskytu se nacházelo na tocích střední velikosti a jejich přítocích. Mezi nejznámějšími lokalitami je zmiňována Otava v Horažďovicích, Blanice, Vltava od Vyššího Brodu po České Budějovice nebo také Radbuza. Zde perlorodka nacházela ve vodách pstruhového a lipanového pásma optimální podmínky pro rozmnožování a přežívání. Takové prostředí odpovídalo jejím nárokům na kvalitu vodního prostředí, jeho relativní stabilitu, dostatek vhodné potravy, vyhovující teplotní režim a vhodná rybí obsádka a perlorodky prosperovaly.

 

S postupem středověké kolonizace pak perlorodka osídlila i horní partie některých částečně odlesněných povodí až do nadmořské výšky okolo 800 m. n. m. Její výskyt byl ovlivněn také cíleným rozšiřováním za účelem produkce perel, a to bez ohledu na jednotlivá povodí nebo země původu. Je například známo, že Ing. Václav Šusta (1871-1956), rybářský odborník z Třeboně, dal vysadit perlorodky z bohatých nalezišť v toku Blanice mezi Strunkovicemi a Bavorovem též do Chvalšinského potoka a Křemže v povodí Vltavy. Tyto pokusy však údajně nebyly příliš úspěšné. Podle údajů Městského muzea Horažďovice do Otavy vysazeny perlorodky dokonce z Holandska. Tato populace již ale vymřela.

 

 

 

Foto: CO TO JE? Jaroslav Svojše. Vymírající populace perlorodek po odstavení nátoku do náhonu v Těšovicích.

Od poloviny 19. století se s rozvojem průmyslu a růstem početnosti lidského osídlení začala zhoršovat kvalita vody v řekách. Výskyt perlorodky se omezoval stále více do výše položených částí povodí. Se změnou kvality vodního prostředí, koncem tahu lososa a rozsáhlými technickými úpravami toků (stavba přehrad, regulace toků, odvodnění krajiny) začaly postupem času její stavy klesat, až z většiny lokalit perlorodka vymizela úplně. V prvé polovině 20. století byla perlorodka říční přítomna na řadě dnes již zaniklých lokalit v povodí Labe, Odry i Dunaje. Početně nižší, nyní již téměř vymřelé populace, byly historicky známy i z pramenné oblasti Želivky. V posledních třiceti letech pak zcela zanikly izolované populace perlorodky říční na některých tocích na Frýdlantsku - Kočičí potok a v Rychlebských horách - Vidnava a Černý potok. Na Jankovském potoce na Vysočině se zřejmě nacházejí pouze poslední jedinci zbytkové populace (během inventarizace v roce 2011 zde bylo zaznamenáno pouze 7 jedinců).

 

 

Foto vlevo: Blanice, Těšovice - náhon s výskytem perlorodky říční. Povodeň v roce 1985 byla posledním pomyslným hřebíčkem do rakve zdejších perlorodek. V 80. letech došlo k odstranění několika jezů na řece Blanici z rozhodnutí tehdejšího ONV Prachatice, jako "překážky v toku". Perlorodka v náhonu od té doby živořila díky malému přítoku vody a postupně vymírala. Foto: Jaroslav Svojše (konzervátor státní památkové péče)

 


(Zdrojem informací je Záchranný program perlorodky říční
Margaritifera margaritifera v České republice (AOPK ČR, 2013), foto s komentářem poskytl Ing. Alois Pavličko, Ph.D.)