fake ebel watches rolex signifies that 21st century geneva loft faconnier watchmaking energy.replica rolex day date m118208 0343 rolex calibre 2836 2813 mens gold tone automatic china for men and women is 1 : 1 in switzerland. Perlorodka říční | Ochrana

Ochrana

Perlorodkou se zabývají odborníci a ochránci přírody minimálně od poloviny 20. století. Je přísně chráněna ona sama i její biotop českou i evropskou legislativou.

 

Druhová ochrana

Základním předpisem, který stanovuje statut ochrany je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde je definován pojem - zvláště chráněný druh živočicha. Perlorodka říční je „zvláště chráněným živočichem" a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 k tomuto zákonu je definována nejpřísnější kategorie ochrany - kriticky ohrožený druh.


Perlorodka je chráněna jako druh včetně svého biotopu
...„Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (§ 50 odst.(1), 114/1992 Sb.). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla...."

 

Územní ochrana

Poslední lokality perlorodky jsou součástí některého ze zvláště chráněných území, jako je Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava, národní přírodní památky Blanice, Prameniště Blanice, Lužní potok a Jankovský potok nebo dalších kategorií např. přírodní památka Horní Malše, přírodní rezervace Bystřina a Miletínky. K seznamu přibyde i významné území povodí Zlatého potoka, které se nyní připravuje (Národní přírodní památka Zlatý potok). Zvláště chráněná území mají svoje ochranné podmínky definované zákonem, de facto se jedná o omezení formou zákazů daných pro každou kategorii. Specifika jednotlivých území se upravují vyhlašovacími předpisy a ochrana zde může cílit jak na ekosystémy, tak na druhy.

 

Foto vpravo: Cedule se státním znakem informuje o hranici zvláště chráněného území, na fotografii je přírodní památka a evropsky významná lokalita, což jsou kategorie ochrany, které se mohou vzájemně překrývat a mohou mít odlišný ochranný režim i předměty ochrany.

Naturový druh

K původní české ochraně se přidává evropská, dle Směrnice č. 92/43/EEC, O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích, Habitats Directive).  Perlorodka je chráněna v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 a stala se předmětem ochrany v evropsky významných lokalitách: EVL Blanice, EVL Boletice, EVL Šumava, EVL Bystřina a Lužní potok a EVL Horní Malše.

 

Záchranný program

Pro takto na podmínky prostředí náročný druh, bylo nutné ochranářské aktivity lépe zorganizovat a popsat. K tomu slouží záchranné programy, definovány § 52 zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.

 

Záchranné programy zvláště chráněných druhů

 

K ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajišťují všechny orgány ochrany přírody záchranné programy s cílem vytvořit podmínky umožňující takové posílení populací těchto druhů, které by vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení. Záchranné programy spočívají v návrhu a uskutečňování zvláštních režimů řízeného vývoje, jakými jsou záchranné chovy, introdukce, reintrodukce, záchranné přenosy a jiné přístupné metody vhodné k dosažení sledovaného cíle.

 

Záchranný program pro perlorodku říční je český nejstarší záchranný program. První fáze byla schválena v roce 1993 a druhá v roce 1999. Aktuálně probíhající třetí etapu schválilo v roce 2013 Ministerstvo životního prostředí a koordinuje ji Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Platný záchranný program pro perlorodku je zveřejněn na adrese www.zachranneprogramy.cz nebo přímo na odkazu www.nature.cz.

 

Mezi spolupracovníky záchranného programu patří i odborná organizace Beleco, z.s., která je aktuálně nositelkou tří probíhajících projektů v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II".

 

 

Zdroje k tématu statut ochrany