P??b?hy ?esk? p??rody

Pravdy a m?ty o ?esk? p??rod?. P??b?hy, kter? spolu vytv??? ?lov?k a p??roda. Poznejte je.

Výzkum

Výzkum

Foto: Ondřej Simon, juvenilní zdravé perlorodky, velikost cca 1 mm

Výzkum

Bioindikační testy perlorodkami říčními. Používají se destičky, do kterých se umisťují jedinci perlorodek ve velikosti kolem 1 mm a sledují se základní parametry – přírůstek a mortalita (metodika je stanovená v záchranném programu).

Záchranný program perlorodky říční je velmi komplexním projektem, který musí znát, studovat a řešit celou řadu vzájemně provázaných faktorů ovlivňujících prosperitu druhu ve volné přírodě.

 

Řada základních informací způsobu života perlorodky ve vodním prostředí je dnes již známá, nicméně chybí detailní poznatky o principech a mechanismech fungování klíčových faktorů. Je tedy stále nutné pokračovat v základním i aplikovaném výzkumu a směřovat k co nejkompletnějšímu obrazu o druhu.

 

Záchranný program perlorodky říční v České republice široce spolupracuje s předními českými vysokými školami (zejména Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova v Praze) a dále s veřejnými výzkumnými institucemi (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. v Praze, Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích). Významná je také spolupráce s podniky Povodí Vltavy a Povodí Ohře.  Řadu cenných poznatků přinášejí také odborníci ze státní ochrany přírody (např. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava), dlouhodobí spolupracovníci záchranného programu a místní znalci s empirickými zkušenostmi.

 

Zásadní je výměna zkušeností a poznatků se zahraničními kolegy, protože perlorodka říční je ohroženým druhem v řadě evropských států. Záchranný program intenzivně komunikuje zejména se sousedními státy Německo (Sasko, Bavorsko) a Rakousko, a dále s experty z Norska, Velké Británie, Francie, Lucemburska, Belgie, ale také např. Estonska.