P??b?hy ?esk? p??rody

Pravdy a m?ty o ?esk? p??rod?. P??b?hy, kter? spolu vytv??? ?lov?k a p??roda. Poznejte je.

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

Zdroj financování:

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí


Doba realizace projektu:

20. 11. 2017 - 30. 6. 2022


Celková výše finančních prostředků:

33 689 859,- Kč

Dotace EU:

33 689 859,- Kč (100%)

Cíl a obsah projektu: 

Hlavním cílem projektu je posílit a stabilizovat stávající populaci perlorodky říční v povodí Vltavy nad Lipenskou vodní nádrží formou přímých opatření a zlepšení stavu jejího biotopu. Tento cíl je v souladu se základním cílem záchranného programu perlorodky pro danou lokalitu. Projekt navazuje na předchozí, převážně monitorovací a výzkumný projekt Soužití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu, jehož výsledky prokázaly na  jedné straně přežívání zbytků přestárlé populace, na druhé straně pak absenci přirozené reprodukce; byť v unikátně zachovalém biotopu.

 

Dílčími cíli projektu jsou:

1. Odchovat a vysadit geneticky původní juvenilní perlorodky do vhodných, předem vytipovaných a vyzkoušených úseků řeky a tím navýšit celkový počet perlorodek ve Vltavě.

2. Zajistit monitoring stávající populace perlorodky a případná další opatření (záchranné transfery, případné úpravy biotopů).

3. Posoudit možnost zřízení odchovného ramene pro lepší reprodukci perlorodky.

4. Maximálně snížit rizika úhynu perlorodek vlivem znečištění vody a eroze.

5. Vytvořit a realizovat program osvěty zaměřené na ochranu perlorodky.
Projekt proto bude pomocí ověřených metod vysazovat vitální mladé jedince perlorodky z místně příslušných populací pomocí dvou metod. První metoda spočívá v polopřirozeném odchovu jedinců do minimálně třetí věkové periody a následné vysazení na mikrostanoviště s ověřenými příznivými podmínkami pro další vývoj. Druhá metoda provádí vypuštění jedinců ještě v době jejich parazitické fáze na rybách bez možnosti volby mikrostanoviště. Zde budou použity nejlepší linie lososovitých ryb (z přítoků Vltavy, případně Křemelné - zkoumáno v předešlém projektu), ze kterých odpadávají jedinci s dostatečným množstvím zásobních látek. Efektivita obou metod bude průběžně ověřována současně s monitoringem výskytu jedinců vysazených v předchozích letech. Dále bude připraveno vybudování odchovného a reprodukčního prvku, který podpoří přirozenou reprodukci. Pro udržení dobrého stavu biotopu bude provedeno vyhodnocení rizik havarijního znečištění vody pomocí instalace 28 kontinuálních sond a strategického monitoringu jakosti vody a sedimentů.
S provozovateli rizikových zařízení bude projednán již při zahájení projektu soubor neinvestičních opatření na snížení rizik a po skončení projektu budou navržena technická bariérová opatření. Pro eliminaci nebo snížení negativního vlivu na dosud příznivý stav biotopu s vysazovanými jedinci, bude také vyhodnocen vliv dlouhodobé eutrofizace a zanášení toku jemnými sedimenty z přítoků a navržena opatření jak pro územní plánování a úpravy hospodaření v povodí, tak případně revitalizace toků.
V rámci projektu proběhne informační kampaň určená různým skupinám lidí (rybáři, vodáci, zemědělci, hoteliéři, lesníci, místní veřejnost) zaměřená proti přímému ničení a poškozování perlorodek. Zároveň budou v místě realizace projektu (na hydrobiologické stanici v  Dobré) prezentovány výstupy projektu formou expozice.

 

Správa NP Šumava je zadavatelem projektu.

 

Beleco, z.s. je v roli koordinátora projektu a vykonavatelem vybraných aktivit.

 

Partneři projektu jsou zejm. Česká zemědělská univerzita (Fakulta životního prostředí, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů),  Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i. a specialista odchovů perlorodek Bohumil Dort. Spolupracujeme i s dalšími odborníky na problematiku záchranného propgramu perlorodky říční.

 

Beleco, z.s. se kromě koordinace celého projektu zaměřuje na kontinuální měření vodivosti a teploty ve Vltavě a jejích přítocích. Dále budeme monitorovat splaveninový režim (zejména transport písku pocházající z nadměrné eroze). Samostatnou kapitolou je připravovaný osvětový program, sestávající se z panelové expozice, virtuální naučné stezky pro vodáky a dalších komunikačních prvků zaměřených na širokou veřejnost. Cílem je oslovit nejen občany a hospodařící subjekty v regionu, turisty a rekreanty přijíždějící do zájmové oblasti, ale i zvýšit povědomí o druhu obecně.

 

 

Výstupy projektu:

 

1) netradiční vodácká stezka

 

2) expozice na výzkumné stanici v Dobré

Teplá Vltava (Celkem 22)

Teplá Vltava
Teplá Vltava
lákavý vodácký prožitek
Soumarské rašeliniště s Teplou Vltavou má propojený vodní režim
Perlorodka
podzim je tu
filtruje a filtruje
vegetace - zásadní zdroj detritu, tedy potravy
monitoring perlorodek
vegetace - zásadní zdroj detritu, tedy potravy
průhlednost vody vysoká, ale perlorodky k nenalezení
v nivě Teplé Vltavy
břeh Teplé Vltavy
Soumarské rašeliniště, v nivě Teplé Vltavy
Soumarské rašeliniště, následky těžby jsou ještě znatelné
Soumarské rašeliniště, obnovující se po revitalizaci
rozběhly se perlorodčí semináře
březen na Teplé Vltavě
tým projektu na Dobré
terénní kancelář
první letošní měření
vodivost (konduktivita)