Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

Zdroj financování:

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí

 

Doba realizace projektu:

20. 11. 2017 - 30. 6. 2022

 

Celková výše finančních prostředků:

33 689 859,- Kč

Dotace EU:

33 689 859,- Kč (100%)

Cíl a obsah projektu: 

Hlavním cílem projektu je posílit a stabilizovat stávající populaci perlorodky říční v povodí Vltavy nad Lipenskou vodní nádrží formou přímých opatření a zlepšení stavu jejího biotopu. Tento cíl je v souladu se základním cílem záchranného programu perlorodky pro danou lokalitu. Projekt navazuje na předchozí, převážně monitorovací a výzkumný projekt Soužití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu, jehož výsledky prokázaly na jedné straně přežívání zbytků přestárlé populace, na druhé straně pak absenci přirozené reprodukce; byť v unikátně zachovalém biotopu.

 

Dílčími cíli projektu jsou:

1. Odchovat a vysadit geneticky původní juvenilní perlorodky do vhodných, předem vytipovaných a vyzkoušených úseků řeky a tím navýšit celkový počet perlorodek ve Vltavě.

2. Zajistit monitoring stávající populace perlorodky a případná další opatření (záchranné transfery, případné úpravy biotopů).

3. Posoudit možnost zřízení odchovného ramene pro lepší reprodukci perlorodky.

4. Maximálně snížit rizika úhynu perlorodek vlivem znečištění vody a eroze.

5. Vytvořit a realizovat program osvěty zaměřené na ochranu perlorodky.
Projekt proto bude pomocí ověřených metod vysazovat vitální mladé jedince perlorodky z místně příslušných populací pomocí dvou metod. První metoda spočívá v polopřirozeném odchovu jedinců do minimálně třetí věkové periody a následné vysazení na mikrostanoviště s ověřenými příznivými podmínkami pro další vývoj. Druhá metoda provádí vypuštění jedinců ještě v době jejich parazitické fáze na rybách bez možnosti volby mikrostanoviště. Zde budou použity nejlepší linie lososovitých ryb (z přítoků Vltavy, případně Křemelné - zkoumáno v předešlém projektu), ze kterých odpadávají jedinci s dostatečným množstvím zásobních látek. Efektivita obou metod bude průběžně ověřována současně s monitoringem výskytu jedinců vysazených v předchozích letech. Dále bude připraveno vybudování odchovného a reprodukčního prvku, který podpoří přirozenou reprodukci. Pro udržení dobrého stavu biotopu bude provedeno vyhodnocení rizik havarijního znečištění vody pomocí instalace 28 kontinuálních sond a strategického monitoringu jakosti vody a sedimentů.
S provozovateli rizikových zařízení bude projednán již při zahájení projektu soubor neinvestičních opatření na snížení rizik a po skončení projektu budou navržena technická bariérová opatření. Pro eliminaci nebo snížení negativního vlivu na dosud příznivý stav biotopu s vysazovanými jedinci, bude také vyhodnocen vliv dlouhodobé eutrofizace a zanášení toku jemnými sedimenty z přítoků a navržena opatření jak pro územní plánování a úpravy hospodaření v povodí, tak případně revitalizace toků.
V rámci projektu proběhne informační kampaň určená různým skupinám lidí (rybáři, vodáci, zemědělci, hoteliéři, lesníci, místní veřejnost) zaměřená proti přímému ničení a poškozování perlorodek. Zároveň budou v místě realizace projektu (na hydrobiologické stanici v Dobré) prezentovány výstupy projektu formou expozice.

 

Správa NP Šumava je zadavatelem projektu.

 

Beleco, z.s. je v roli koordinátora projektu a vykonavatelem vybraných aktivit.

 

Partneři projektu jsou zejm. Česká zemědělská univerzita (Fakulta životního prostředí, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů),  Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i. a specialista odchovů perlorodek Bohumil Dort. Spolupracujeme i s dalšími odborníky na problematiku záchranného propgramu perlorodky říční.

 

Beleco, z.s. se kromě koordinace celého projektu zaměřuje na kontinuální měření vodivosti a teploty ve Vltavě a jejích přítocích. Dále budeme monitorovat splaveninový režim (zejména transport písku pocházající z nadměrné eroze). Samostatnou kapitolou je připravovaný osvětový program, sestávající se z panelové expozice, virtuální naučné stezky pro vodáky a dalších komunikačních prvků zaměřených na širokou veřejnost. Cílem je oslovit nejen občany a hospodařící subjekty v regionu, turisty a rekreanty přijíždějící do zájmové oblasti, ale i zvýšit povědomí o druhu obecně.

 

 

Teplá Vltava (Celkem 22)

Výstupy projektu:

 

1) netradiční vodácká stezka

 

2) expozice na výzkumné stanici v Dobré