P??b?hy ?esk? p??rody

Pravdy a m?ty o ?esk? p??rod?. P??b?hy, kter? spolu vytv??? ?lov?k a p??roda. Poznejte je.

Okolní prostředí

Okolní prostředí

Všechna voda jednou steče dolů...Existence perlorodky říční je zcela závislá i na zachovalém přírodním prostředí suchozemských ekosystémů v povodí. Oligotrofní podmínky jsou silně ohroženy eutrofizací, to znamená, že zanikají s vnosem živin a organických látek a vzniká  mnohem úživnější a také zcela běžný biotop. Další hrozbou je antropogenní znečištění, které představují různé chemické látky běžně lidmi užívané a uvolňující se do prostředí. Obecně to jsou těžké kovy, v zemědělství používané biocidy nebo i soli ze zimního ošetření silnic.

 

 

Pro udržení potřebné kvality vodního prostředí a stálé vytváření vhodné potravy je nutná vícedruhová skladba lesních porostů s bohatým bylinným podrostem doplněná mozaikou květnatých luk. Podmínky v toku jsou také významně ovlivňovány břehovými porosty. Optimální jsou přirozené např. jasanovo - olšové luhy s navazujícími řídkými lesními porosty či extenzivně využívanými loukami. Tedy takovými, kde se hospodaří spíše tradičně, bez nutnosti použití těžké mechanizace či biocidů.

 

 

Mimořádnou úlohu sehrává v potravní síti perlorodky také půdní fauna, která významně ovlivňuje množství potravy rozrušováním půdy a kořenových systémů chodbičkami a rozkladem podzemních částí rostlin. Zaplavením těchto půdních prostor se pak připravený organický materiál dostává do toků k perlorodkám. Perlorodce tak pomáhají např. žížaly, krtek obecný nebo hryzec vodní.