P??b?hy ?esk? p??rody

Pravdy a m?ty o ?esk? p??rod?. P??b?hy, kter? spolu vytv??? ?lov?k a p??roda. Poznejte je.

Oligotrofní povodí

Oligotrofní povodí

Oligotrofní povodí jsou v dnešní antropogenně ovlivněné evropské krajině jedny z nejvíce ohrožených ekosystémů. Způsob hospodaření na orné půdě, travních porostech i v lesích je při tom pro kvalitu vody v oligotrofních tocích zcela zásadní.

 

Jejich zachování závisí především na udržení vysoké kvality vody, dobrém stavu povodí a porostů v nivách toků. Velmi zachovalé oligotrofní prostředí, které je i dlouhodobě perspektivní k zachování výskytu populací perlorodky říční, je indikováno současnými zbytkovými výskyty perlorodek.

 

I v těchto hodnotných lokalitách se vyskytují nepříznivé vlivy z lesního hospodaření, zejména z plošného zalesnění smrkovými monokulturami a vybudování hustých odvodňovacích sítí v původních mokřadech a vlhkých loukách. Ohrožení citlivého prostředí způsobuje i nevhodné zemědělské hospodaření (např. orná půda navazující na břehy nebo nadměrná či nevhodná pastva zasahující do vodních prvků) a lidské osídlení včetně všech doprovodných projevů (rekreace, doprava, odpady...).