the design and style of the best imitations givenchy for sale in the world incontestable.ritot watch fake forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees.
Perlorodka říční | Vodní toky

Vodní toky

V jakých vodních tocích žije?

V současné době se zbytkové populace perlorodky říční vyskytují v podhorských polohách v blízkosti horní výškové hranice svého rozšíření, tedy v podmínkách, které už pro ní nejsou ideální. Jedná se o několik málo řek a potoků v řídce osídlených pohraničních oblastech, které jsou vcelku vyhovující z hlediska kvality vody, nikoliv už z hlediska teplotního režimu nebo dalších jevů způsobených klimatem (kolísání extrémních průtoků, povodně, vysýchání, ledy atp.) ve vyšších nadmořských výškách.

 

 

Vodní prostředí je...

oligotrofní, to znamená, že voda je průhledná a obsahuje malé množství živin, zejména dusíku a fosforu. Přes celý vodní sloupec lze většinou dohlédnout na dno, a to i v metrových a vyšších hloubkách. Počet organismů v tomto prostředí není velký, ale charakteristická je jejich vysoká druhová pestrost. Specifikum, které perlorodka vyžaduje je nízký obsah anorganického vápníku, tedy toho rozpuštěného z horninového podloží, ale  naopak vyžaduje dostatek vápníku organického z rostlinného materiálu. Vzhledem k tomu, že je její výskyt úzce vázán na přítomnost hostitelských druhů lososovitých ryb a vysokou kvalitu vody, obývá výhradně vody pstruhového pásma.

 

 

 

Pitná voda pro člověka i perlorodku

Porovnáte-li nároky člověka a perlorodky na kvalitu pitné vody, vyjde nám člověk jako méně náročný. Perlorodka žije v tocích, z nichž se můžeme napít a někdy i vody s lepšími parametry, než má voda kohoutková. Indikuje tedy kvalitu prostředí velice přísným měřítkem. Povrchové vody v osídlených oblastech nemohou v současnosti těmto nárokům vyhovět. V našich podmínkách ovšem jsou problematické i toky podhorské a horské. Je tedy v zájmu perlorodky i lidské společnosti usilovat o vysokou kvalitu vod a nastavit ji i jako standard pro následující generace.

 

 

Sledovaný parametr

 Limity pro pitnou vodu

Charakteristika biotopu perlorodky

Amonné ionty  NH4+         

0,5

mg.l-1

< 0,1

mg.l-1

Dusičnany NO3-

50

mg.l-1

< 2,5 !

mg.l-1

Chloridy Cl-

100

mg.l-1

< 10

mg.l-1

Konduktivita*

125

 

mS.m-1

50 - 60, (70 - 80 dle genetického typu)

µS.cm-1

Vápník Ca2+ 

30

mg.l-1

< 8

mg.l-1

pH                                        

 

6,5 - 9,5

 

6,0 - 7,1

 

* uvedeno v jednotkách podle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Přepočteno se jedná o 125 000 µS.cm-1.

 

Charakter toku

Meandrující, přírodě blízký nebo přírodní s pomalu tekoucí vodou i peřejnatými úseky. Důležitá je přirozená morfologie dna a dnový substrát. Písečné až štěrkové dno je vhodné pro ukotvení dospělých a skrytý život zahrabaných mladých jedinců. Klíčových je svrchních přibližně 10 cm, tato vrstva, která musí svým složením a zejména strukturou částic umožnit proudění vody, přístupnou potravu a hlavně obsahuje dostatek rozpuštěného kyslíku. 

 

Složení potravy

Důležité je, aby v toku byl dostatek potravy, která se vytváří z nadzemních nebo podzemních částí suchozemských rostlin nebo z částí vodních rostlin. Tyto úlomky, zpracované blešivci, larvami vodního hmyzu a jinými drobnými vodními živočichy vytváří detrit, který je oblíbenou pochoutkou perlorodek. Pokud tento detrit obsahuje dostatek organického vápníku, je to ten pravý potřebný ke stavbě schránek.